Trước khi đi tới quyết định đầu tư một dự án bất động sản, hãy nên xem xét các yếu tố sau: vị trí, năng lực nhà đầu tư, tính pháp lý của dự án, tính thanh khoản của dự án…